ลักษณะโครงงาน
 1. โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นโครงงานเพื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่งควรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษานั้นๆ
 2. โครงงานจะต้องแสดงให้ประจักษ์ชัดถึงผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนในท้องถิ่นชนบท หรือชุมชนในเขตเมือง และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน (คือ การรวมตัวกันของกลุ่มสังคมขนาดเล็ก ละแวกบ้าน กลุ่มบ้าน หมู่บ้าน ทั้งในเมืองและชนบท) ในการดำเนินการ และจัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประการใดประการหนึ่งหรือในลักษณะบูรณาการ
 3. แม้ว่าในแง่ของการแข่งขัน “กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” จะมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2552 แต่กิจกรรม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานจะต้องมีผลต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงกำหนดการตัดสินผู้เข้าร่วมการเข้าแข่งขัน จะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่องระหว่างกลุ่มผู้ดำเนินโครงงานและสมาชิกภายในชุมชนเป้าหมาย
 4. โครงงานที่นำเสนอต้องประกอบด้วย
  1. ชื่อโครงงาน
  2. วัตถุประสงค์
  3. กลุ่มเป้าหมาย
  4. รูปแบบกิจกรรม
  5. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมระยะเวลาและการวัดผล
  6. แผนงานบุคลากร และการบริหารจัดการ
  7. แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (ภายในงบประมาณ 75,000 บาท)
  8. เอกสารแนบ ซึ่งต้องประกอบด้วย
   • รายละเอียดคณะทำงาน ได้แก่ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ชั้นปีการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ภาพถ่าย
   • รายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address พร้อมประวัติการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่าเท่านั้น
 2. แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งโครงงาน (Project) เข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนโครงงาน โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุดเพียง 1 โครงงาน จากสถาบันการศึกษานั้นๆ ให้เข้ารอบ
 3. ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถมีสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของโครงงานที่นำเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนคน
 4. โครงงานที่เสนอจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 5. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งโครงงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามลักษณะโครงงานที่กำหนด มายัง
โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”
ตู้ ปณ. 1117 ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311
หรือที่ e-mail : scbchallenge@scb.co.th
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551