โครงงานลดโลกร้อน

 

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สำคัญ และเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาก็คือโลกร้อนเราคงเคยได้ยินคำว่า “สภาวะเรือนกระจก”(green house effect) ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนเช่นกัน
   มนุษย์เป็นผู้สร้างให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้น เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นได้ทำลายธรรมชาติรวมถึงชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเกิดขึ้น โดยนำเยาวชนมาเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ ที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และการนำธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือในการรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างสมดุล

 

3.1    การตอนกิ่งต้นไม้                                                               
3.3    ต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้                                      
3.5    การใช้พืชควบคุมแมลง                                                     
3.7    ปุ๋ยคอกและปุ๋ย                                                          
3.9    จักรยาน                                                                   
3.11  พลังจากสัตว์ลดโลกร้อน                                                 
3.13  เตาอบแสง                                                          
3.15  เครื่องสีข้าว         
3.17  พืชผักสวนครัวลดอุตสาหกรรมการปลูกผัก 

3.2          การขยายพันธุ์พืช
3.4          การอนุรักษ์น้ำหน้าดิน
3.6          การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
3.8          อุโมงค์ต้นไม้
3.10        กิจกรรมลดกิเลส
3.12        ตะเกียงน้ำมันมะพร้าว
3.14        เตารีดไม้
3.16        พลังลมกับกังหัน
3.18        โอ่งแดง

 

 

 

   
   

 

 
 
การติดตามประเมินผลหลังจบโครงการ
การดำเนินโครงการต่อของเครือข่ายครูและนักเรียนผู้เรียนจากประสบการณ์จริง ภายหลังจบโครงการ